NatiestaatNL

Nationaal bewust
Door de open grenzen in Europa en globalisering staan onze nationale identiteit en soevereiniteit onder druk. Steeds minder baas in eigen land, steeds meer afkalving van eigen cultuur, steeds meer vervreemding. De invloed van buitenaf op Nederlandse normen, waarden en tradities is sterk toegenomen. Internationale verdragen (EU, VN) zorgen voor een ratjetoe. Nederland steeds meer land zonder gemeenschappelijk bewustzijn, waarin gekwetste ego of kleine minderheid de nieuwe norm bepaalt. Individualisme is de trend. Land en volk moeten zich aanpassen en gemeenschappelijk belang ondergeschikt aan individu. De wereld op de kop. Mogelijk dat coronacrisis voor ommekeer zorgt, vooralsnog niet geval. Van primair belang dat Nederlander zich thuis voelt in eigen land met recht op eigen nationale identiteit en sociale samenhang.

Nationalisme
Nationalisme is de filosofie die benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door gemeenschappelijke waarden, zoals cultuur, taal, godsdienst, geschiedenis, landsgrenzen of voorouders. Nationalisme benadrukt de band tussen een volk, cultuur en land, gekenmerkt door saamhorigheid en bereidheid gezamenlijk te leven met dezelfde normen, waarden en tradities.

Nationalisme gelooft dat de mens als deel van sociaal verband volledig tot zijn recht komt en keert zich tegen ongebreideld individualisme. Een gemeenschappelijke behoefte, die ook aansluit op de leer, zoals gedefinieerd door wetenschapper Maslow.

Nationalisme versterkt ook de onderlinge band tussen burger, natiestaat en rechtsstaat. Wet- en regelgeving sluit hierop aan. Nederlandse rechtsstaat zou zonder nationalisme niet bestaan. Staatsburger is overwegend loyaal en conformeert zich vanuit natuurlijke achtergrond.

Een soms negatief geschetst beeld omtrent nationalisme kan geschaard worden onder valse indoctrinatie. Ook cultuurrelativisme is vorm van minachting voor eigen nationale identiteit. Nationalisme is niet agressief, gevaarlijk of extreem en bedient zowel de politieke linker- als rechterflank. Nationalisme biedt ruimte en bescherming aan eigen land, volk en cultuur. Nationalisme propageert een eigen thuisland voor elk volk met gedeelde eigen cultuur. Een eigen leefdomein, reeds ‘richtlijn’ in de Bijbelse oudheid, lees Toren van Babel.

Globalisme
Nationalisme is de natuurlijke tegenstander van globalisme alsook de multiculturele samenleving zonder onderscheid wezensvreemde/dominante culturen. Geschiedenis maakt duidelijk dat etnische conflicten, zelfs oorlogen, ontstaan in een gebied waar verschillende volkeren met strijdige culturen samenleving vormen. In minder extreem geval leidt multiculti tot segregatie en polarisatie, sociaal-culturele kaalslag, overkill aan wet- en regelgeving, een verstikkend klimaat voor zelfontplooiing.

Nationale identiteit
Na decennialang onder druk is nationalisme sterk terug, een zegen voor de natiestaat en burger, niemand uitgesloten. Elk land en volk met een eigen gemeenschappelijke cultuur, noodzaak voor samenleving. De vele lokale subculturen zorgen voor voldoende diversiteit. Aanpassing burger/individu aan cultuur van het land, waarin het zich thuisvoelt, zou geen probleem moeten geven, een wederzijds commitment.

Toekomstperspectief
Stichting Identiteit NL schetst voor ons land een demografische ontwikkeling, die recht doet aan de nationale identiteit. Soevereine natiestaat. Nationale wetgeving leidend. Herinvoering grenscontroles, modern en mobiel. Illegaliteit strafbaar. Elke burger één nationaliteit. Verbod op tweede paspoort voorkomt IDfraude, sociaal misbruik, belangenconflict én discriminatie. Actieve remigratie in geval tijdelijke verblijfsstatus.

Voorts revisie NL’se grondwet uit 1814 ‘vrijheid van godsdienst’. Nieuwe NL’se grondwet met expliciet vermelding en bescherming christendom, nationaal religieus cultuurgoed, i.c.m. individuele vrijheid van geloof.