WIJ zijn Nederland

Meer Nationaal Bewustzijn

Met globalisering en open Europese grenzen staat de nationale identiteit onder druk. Steeds minder herkenbaar Nederland en baas in eigen land. Nederlandse normen, waarden en volkstraditie worden steeds meer bepaald vanuit buitenland, met name EU, een ratjetoe tot gevolg. Steeds meer een land zonder gemeenschappelijk cultureel bewustzijn. Een land waarin de nieuwe norm tegenwoordig kan worden bepaald door kleine minderheden, een gekwetst ego of een nieuwkomer. Individualisme boven alles, waarbij hele land en volk zich moeten aanpassen en collectief belang niet meetelt. Volkomen doorgeslagen en wereld op de kop.

Een sterk groeiend deel van Nederlandse volk voelt zich steeds minder thuis in een thuisland, waarin de nationale identiteit wordt afgebroken en steeds minder sociale samenhang heerst. Jezelf kunnen zijn, ook in sociale context, is fundamentele behoefte, zelfs grondrecht en dat wordt met voeten getreden.

Project ‘WIJ zijn Nederland’ propageert meer nationaal bewustzijn, herstel van nationale identiteit en -grondrechten. Geen Europese eenwording, maar nationale eenheid.

Nationalisme

Nationalisme is de filosofie die benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door gemeenschappelijke waarden, zoals godsdienst, cultuur, taal, geschiedenis, landsgrenzen of voorouders. Nationalisme benadrukt de band tussen een volk, cultuur en land, gekenmerkt door saamhorigheid en bereidheid gezamenlijk te leven met dezelfde normen, waarden en tradities.

Nationalisme gelooft dat de mens als deel van sociaal verband volledig tot zijn recht komt en keert zich tegen ongebreideld individualisme. Een gemeenschappelijke behoefte, die ook aansluit op de leer, zoals gedefinieerd door wetenschapper Maslow.

Nationalisme is voorts sociale noodzaak voor elke zelfstandige staat. Wet- en regelgeving sluit hierop aan. De Nederlandse rechtsstaat zou zonder nationalisme niet kunnen bestaan.

Het soms negatieve beeld rondom nationalisme is ingegeven door politiek cultuurrelativisme, een ontkenning dan wel minachting van eigen nationale identiteit. Nationaal is een gegeven en dat verdient (zelf)respect. Nationalisme is niet agressief, gevaarlijk of extreem en bedient zowel de politieke linker- als rechterflank. Nationalisme biedt juist ruimte en bescherming aan eigen land, volk en cultuur. Nationalisme propageert gelukkig eigen thuisland met eigen cultuur voor elk volk.

Multiculti

Nationalisme is natuurlijke tegenstander van de (maakbare) multiculturele samenleving vanaf jaren 70 vorige eeuw, waarin ‘alles en iedereen’ zonder onderscheid bij elkaar wordt gemieterd. Dat is vragen om problemen, die ook ontstaan zijn. Geschiedenis maakt duidelijk dat etnische conflicten, zelfs oorlogen,  ontstaan in een leefgebied waar de bevolking niet dezelfde dominante cultuur of ideologie deelt. In minder extreem geval leidt multiculti in praktijk tot polarisatie, segregatie en sociaal-culturele kaalslag door overkill aan wet- en regelgeving, een verstikkend klimaat voor zelfontplooiing.

Nationale identiteit

Na decennialange valse indoctrinatie is nationalisme weer in opmars. In een gezonde samenleving kan slechts sprake zijn van een dominante gemeenschappelijke cultuur, waaraan ieder individu zich conformeert. Elk individu zal zich moeten aanpassen aan de normen, waarden en tradities van het land, niet andersom. Deze eigen nationale identiteit met diverse nationale subculturen zal nooit leiden tot smakeloze eenheidsworst.

Toekomstperspectief

Stichting Identiteit NL schetst het volgende toekomstperspectief.
Geen enkele burger is stateloos, ook volgens internationaal recht. Elk individu heeft één nationaliteit c.q. één paspoort/ID, belangrijk voor individu én samenleving. Verbod op tweede paspoort/ID is noodzakelijk om fraude, misbruik en conflict te voorkomen. Visum of verblijfsvergunning komt in plaats van tweede paspoort. Wie géén paspoort/ID heeft, komt land niet binnen. Illegaliteit is strafbaar.

Voorts revisie grondwet ‘vrijheid van godsdienst’ uit 1814, onhoudbaar voor toekomst Nederland. Het is de 21ste eeuw, de wereld verandert. Met oog op nationale identiteit en – grondrechten aanpassing ‘vrijheid van godsdienst’ door vermelding ‘bescherming van (joods-)christelijke religie i.c.m. individuele vrijheid van geloof.