WIJ zijn Nederland 🇾🇪

Meer Nationaal Bewustzijn

Met de globalisering en open grenzen in Europa staan nationale identiteit en soevereiniteit onder druk. Steeds minder baas in eigen land, steeds meer afkalving van eigen cultuur, steeds meer vervreemding. De invloed van buitenaf op Nederlandse normen, waarden en tradities is sterk toegenomen. Internationale verdragen (EU, VN) zorgen voor een ratjetoe. Steeds meer een land zonder eigen cultureel bewustzijn, waarin het gekwetste ego of kleine minderheid de nieuwe gemeenschappelijke norm bepaalt. Individualisme is de trend. Land en volk moeten zich aanpassen en gemeenschappelijk belang is ondergeschikt aan individu. De wereld op de kop.

De Nederlander voelt zich steeds minder thuis in eigen land, waarin de nationale identiteit wordt afgebroken en steeds minder sociale samenhang heerst.

Maatschappelijk project ‘WIJ zijn Nederland’ propageert meer nationaal bewustzijn, behoud van nationale identiteit en -grondrechten. Geen Europese eenwording, maar bescherming van de natiestaat en nationale soevereiniteit.

Nationalisme

Nationalisme is de filosofie die benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door gemeenschappelijke waarden, zoals godsdienst, cultuur, taal, geschiedenis, landsgrenzen of voorouders. Nationalisme benadrukt de band tussen een volk, cultuur en land, gekenmerkt door saamhorigheid en bereidheid gezamenlijk te leven met dezelfde normen, waarden en tradities.

Nationalisme gelooft dat de mens als deel van sociaal verband volledig tot zijn recht komt en keert zich tegen ongebreideld individualisme. Een gemeenschappelijke behoefte, die ook aansluit op de leer, zoals gedefinieerd door wetenschapper Maslow.

Nationalisme versterkt ook de onderlinge band tussen burger, natiestaat en rechtsstaat. Wet- en regelgeving sluit hierop aan. Nederlandse rechtsstaat zou zonder nationalisme niet bestaan en de oprechte staatsburger is loyaal.

Een soms negatief geschetst beeld omtrent nationalisme kan geschaard worden onder valse indoctrinatie en cultuurrelativisme, een minachting van de eigen nationale identiteit. Nationalisme is niet agressief, gevaarlijk of extreem en bedient zowel de politieke linker- als rechterflank. Nationalisme biedt ruimte en bescherming aan eigen land, volk en cultuur. Nationalisme propageert een eigen thuisland voor elk volk met een gemeenschappelijke eigen cultuur.

Multiculti

Nationalisme is natuurlijke tegenstander van de multiculturele samenleving. Zonder onderscheid ‘de hele wereld’ dumpen in Nederland, model jaren 70 vorige eeuw, is vragen om problemen, die ook ontstaan zijn. Geschiedenis maakt duidelijk dat etnische conflicten, zelfs oorlogen, ontstaan in leefgebied van diverse volkeren met strijdige culturen. In minder extreem geval leidt multiculti tot segregatie en polarisatie, sociaal-culturele kaalslag, overkill aan wet- en regelgeving, een verstikkend klimaat voor zelfontplooiing.

Nationale identiteit

Na decennialang onder druk is nationalisme sterk terug, een zegen voor natiestaat en burger, niemand uitgesloten. Nationalism For All #NFA. Elk land met eigen cultuur, noodzaak voor samenleving. Vele (lokale) subculturen zorgen voor diversiteit. Elk individu zal zich aanpassen aan de cultuur van het land, waarin het zich thuisvoelt, een wederzijds commitment.

Toekomstperspectief

WIJ zijn Nederland 🇾🇪

Stichting Identiteit NL schetst voor ons land een demografische ontwikkeling, die recht doet aan de nationale identiteit. Soevereine natiestaat. Nationale wetgeving leidend. Herinvoering grenscontroles, modern en mobiel. Illegaliteit strafbaar. Elke burger één nationaliteit. Verbod op tweede paspoort voorkomt IDfraude, sociaal misbruik, belangenconflict en discriminatie. Actieve remigratie in geval tijdelijke verblijfsstatus.

Voorts revisie NL’se grondwet uit 1814 ‘vrijheid van godsdienst’. Nieuwe NL’se grondwet met expliciet vermelding ‘christendom staatsgodsdienst’ i.c.m. individuele vrijheid van geloof.