Laatste Nieuws… Oktober 2017. Op dit moment geen nieuws, maar er wordt hard gewerkt aan meer vertrouwen in toekomst. WIJ zijn Nederland.

WIJ zijn Nederland

Meer nationaal bewustzijn

Met globalisering en openstellen van Europese grenzen staat onze nationale identiteit onder zware druk.
Steeds minder baas in eigen land. Een multicultureel ratjetoe breekt steeds meer onze normen, waarden en volkstraditie af. Steeds meer een land zonder gemeenschappelijk bewustzijn. Een land waarin de nieuwe norm kan worden bepaald door een (gekwetst) ego of nieuwkomer. Individualisme boven alles. WIJ Nederland moeten ons aanpassen, de omgekeerde wereld.
De gewone Nederlander voelt zich steeds minder thuis in een vervreemd eigen thuisland.
Project ‘WIJ zijn Nederland’ propageert meer nationaal bewustzijn, herstel van onze nationale identiteit en -grondrechten.
Geen Europese eenwording, maar nationale eenheid.

Nationalisme

Nationalisme is de filosofie die benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door gemeenschappelijke waarden, zoals godsdienst, cultuur, taal, geschiedenis, landsgrenzen of voorouders. Nationalisme benadrukt de band tussen een volk, cultuur en land, gekenmerkt door saamhorigheid en bereidheid gezamenlijk te leven met dezelfde normen, waarden en tradities.Place your content for the second column here.Place your content for the second column here.

Nationalisme gelooft dat de mens als deel van een sociaal verband volledig tot zijn recht komt en keert zich tegen ongebreideld individualisme. Nationalisme sluit hiermee aan op menselijke behoeften, zoals gedefinieerd door Maslow, een natuurlijk en historisch gegeven. Een volksbehoefte, zelfs sociale noodzaak voor een zelfstandige staat. Wet- en regelgeving sluit hierop aan. Nederlandse rechtsstaat zou zonder nationalisme niet kunnen bestaan.

Cultuurrelativisme, een soort ‘weg met ons’ beweging, is verantwoordelijk voor soms negatieve beeldvorming rondom nationalisme. Onterecht. Nationalisme is niet agressief, niet gevaarlijk of extreem en bedient zowel de politieke linker- als rechterflank. Nationalisme biedt ruimte en bescherming aan eigen land, volk en cultuur. Ieder volk met eigen cultuur een gelukkig eigen thuisland.

 

 

 

 

 

 

 

Multiculti
Nationalisme is de natuurlijke tegenstander van multiculti, de maakbare samenleving vanaf jaren 70 vorige eeuw, waarin ‘alles en iedereen zonder onderscheid’ in hetzelfde leefdomein wordt gedumpt. Dat is vragen om problemen, die ook ontstaan zijn. Geschiedenis maakt duidelijk dat etnische conflicten, zelfs oorlogen,  ontstaan in een leefgebied waar de bevolking niet dezelfde dominante cultuur of ideologie deelt. In minder extreem geval leidt multiculti in praktijk tot polarisatie, segregatie en sociaal-culturele kaalslag door overkill aan wet- en regelgeving, een verstikkend klimaat voor zelfontplooiing.

Nationale identiteit
Na decennialange valse indoctrinatie is nationalisme weer in opmars. In een gezonde samenleving kan slechts sprake zijn van een dominante gemeenschappelijke cultuur, waaraan ieder individu zich conformeert. Elk individu zal zich moeten aanpassen aan de normen, waarden en tradities van het land en niet andersom. Een eigen nationale identiteit van een gemeenschappelijke volkscultuur en diverse subculturen zal nooit leiden tot smakeloze eenheidsworst.

Toekomstperspectief
Stichting Identiteit NL schetst het volgende toekomstperspectief.
Geen enkele burger is stateloos, ook volgens internationaal recht. Elk individu heeft één nationaliteit c.q. één paspoort/ID, belangrijk voor individu én samenleving. Verbod op tweede paspoort/ID is noodzakelijk om fraude, misbruik en conflict te voorkomen. Visum of verblijfsvergunning komt in plaats van tweede paspoort. Wie géén paspoort/ID heeft, komt land niet binnen. Illegaliteit is strafbaar.

Voorts revisie grondwet ‘vrijheid van godsdienst’ uit 1814, onhoudbaar voor toekomst Nederland. Het is de 21ste eeuw, de wereld verandert.. Met oog op nationale identiteit en – grondrechten aanpassing ‘vrijheid van godsdienst’ door vermelding ‘bescherming van (joods-)christelijke religie i.c.m. individuele vrijheid van geloof.