Nieuws en voortgang

LAATSTE NIEUWS… 21 oktober 2020 – Laatste jaren via deze lichtkrant (te)veel aandacht voor perikelen stichting Identiteit NL met lokale overheid. De stichting verwacht nog antwoord op laatste verzoek/voorstel. Zo niet, ook duidelijk. Vanaf 1 nov. a.s. géén aandacht meer aan kennelijk niet-relevant issue. ***17 oktober 2020 – BurgerBeweging iNL in oprichting. Nieuw perspectief voor land en volk in donkere (corona)tijden. Volg website en twitter.  *** Voor gehele overzicht Laatste Nieuws vanaf 1 januari 2020, lees HIER. *** Voor alle achtergrondinformatie, lees HIER.

Vanaf 1 januari 2020 is op deze webpagina ‘Nieuws en voortgang’ ontwikkeling stichting Identiteit NL te volgen via compleet overzicht van alle ‘laatste nieuws’ berichten.

15 september 2020 – Is gemeente Alkmaar bereid mee te werken aan oplossing? Op dit moment in afwachting antwoord op de hamvraag. Betreft normale voortgang en rechtszekerheid. Diverse mogelijkheden. Nieuw voorstel aangekaart.

22 augustus 2020 – Afgelopen week aantal Wob-stukken ontvangen m.b.t. besluitvormingsproces. Wie Wob-verzoek doet, mag volledig inzage verwachten (los van anonimiteit), hier niet geval. De stichting gaat niet opnieuw  bezwaarprocedure voeren. Tijd voor oplossing.

29 augustus 2020 – NIEUW.. Trend iNL volgt en onderzoekt maatschappelijke trend Nederland, ook de invloed van overheid, MSM en buitenstaanders.  OpiniePolls zullen te volgen zijn op het Twitterkanaal. Waardevolle aanvulling op bestaande projecten in consistent geheel, onderdeel van marketing.

12 augustus 2020 – Aan namen en schamen doen we niet, maar wederom te maken met een ambtenaar, die zijn job niet verstaat, taak niet uitvoert. Zodoende Wob-verzoek d.d. 31 maart j.l. beland bij afdeling Bezwaar en Beroep, besluittermijn verlengd met (max.) 12 weken. Zo wordt voortdurend tijd gerekt, ideologisch ondernemersschap gedwarsboomd. Onwerkzaam systeem door ambtelijke weerzin. In deze recht op inzage Wob van toepassing. Subsidieaanvraag niet aan de orde.

20 juli 2020 – Voor Wob-verzoek staat besluittermijn van 4 weken. Eigen Wob-verzoek d.d. 31 maart j.l., nader gespecificeerd op 5 juni. Op 19 juni bericht dat Wob geanonimiseerd wordt. Als deze week geen besluit komt over inzage, dan volgt komende week formeel bezwaar tegen 2 x overschrijding besluittermijn, onnodig traineren en gebrek aan communicatie.

3 juli 2020 – Meldpunt Discriminatie INL gaat verder onder de naam RechtWijzer INL. Kleine accentverschuiving, zelfde doelstelling.

1 juli 2020 – Politiek-maatschappelijk Links onder corona steeds meer extreemlinks, zie ook aangewakkerd racismedebat. Communisme onder hoede overheid. Meldpunten steeds vaker kliklijn en ‘discriminatie’ voor eigen slachtofferschap. Met klem benadrukt de stichting deze trend te verafschuwen, zich hiervan te distantiēren. Om deze reden voert MDINL deze dagen naamswijziging door.

12 juni 2020 – Communicatie met gemeente Alkmaar blijft stroef verlopen. Daarom meer als tevoren ‘bovenop’ t.b.v. voortgang. Concrete (extra) info verstrekt m.b.t. Wob verzoek. Met beetje goede wil afspraak in notime geregeld.

23 mei 2020 – Op 31 maart j.l. Wob-verzoek ingediend bij gemeente Alkmaar, gevolgd door brief met verzoek ‘meedenken in oplossing’. Uiterlijk 12 mei j.l. zou reactie volgen. Dat is niet gebeurd. Reeds zo’n 2 jaar ervaring eigen lockdown, onacceptabel en schadelijk. Binnenkort meer nieuws. 

13 april 2020 – De stichting biedt nu een eigen juridisch naslagwerk, zie webpagina Grondrechten.

5 april 2020 – Afgelopen week heeft stichting Identiteit NL een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Alkmaar voor inzage. Hamvraag HOE proces gestuurd is van subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL juli 2017 naar schending sociaal zekerheidsrecht juni/juli 2018, tijdsbestek van jaar. Hierdoor ontstonden zeer acute problemen. Er is bereidheid om te praten, maar onvoldoende vertrouwen in deze lokale overheid, vandaar Wob-verzoek. Het draait primair om behoud basisrechten en sociale zekerheid. De stichting wil uitsluiten dat we ooit nog speelbal vormen van ambtelijke willekeur.

30 maart 2020 – Nederland beleeft momenteel zware periode door wereldwijde verspreiding Coronavirus, een desastreuze ontwikkeling.. Naar gevreesd een heel land voor onbepaalde tijd gevangen in systeem van onderdrukking, blokkade op vrijheid en ontplooiing met angst en onzekerheid. Voor stichting Identiteit NL verandert niets, hooguit gedeelde smart in collectieve ‘lockdown’, hoe cynisch ook. Het leven gaat door.. Komende week gaat een WOB-verzoek de deur uit om te achterhalen hoe eigen proces vanaf subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL juli 2017 ‘gestuurd’ is naar eerste moment bedreiging en schending sociaal zekerheidsrecht juni/juli 2018. Vertrouwen in oplossing en voortgang.

13 maart 2020 – Aangifte tegen KNVB-bestuurder was testcase en besluit OM bevestiging, niet gegrond op wet, maar op politieke koers. MDINL gaat niet in beroep, ondanks schadelijk gevolg voor NL’se voetbalsport i.h.b. gewone supporter. Vrijheid bestuurder + voetbalwet + buitensporig actiepakket tegen ‘onwelgevallig taalgebruik’ betekenen in praktijk vogelvrijverklaring voetbalsupporter. Een rechtsongelijkheid om rekening mee te houden.

12 maart 2020 – Binnenkort aparte webpgina met een compleet overzicht van alle wetsartikelen omtrent artikel 1 van de Grondwet. MDINL hanteert principe dat uitgewerkte (sub)wetgeving NIET in strijd kan zijn met de grondwet i.c. artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarover geen misverstand of gesteggel. Hopelijk leidt het tot minder juridische willekeur in besluitvorming. In ieder geval voor MDINL een zegen voor het (Grond)Recht.

12 maart 2020 – Meldpunt Discriminatie INL doet op 18 februari j.l. aangifte bij politie tegen KNVB-bestuurder voor racistische uitlatingen, o.a. ‘te blank’.  Besluit OM tot NIET vervolging slecht gevallen. Geen strafbare ‘groepsbelediging’ in deze context, nota bene bestuurder.  Schending van rechtsprincipe. Systeem naar eigen juridische willekeur, voor gewone burger risicovol. Wie niet behoort tot inner circle overheid, moet rekening houden met rechtsongelijkheid. Gelukkig wordt ons nadrukkelijk slachtofferhulp aangeboden :-), men weet het zelf. Dit is niet OK.

6 maart 2020 – Afgelopen week technisch probleem website tevens benut voor algehele update informatievoorziening. Neem gerust een kijkje.. Voor het overige is normale ontplooiing nog steeds onmogelijk, zie conflict. Binnenkort meer nieuws verwacht.

18 februari 2020 – Het is schaken op meer borden tegelijk. Meldpunt Discriminatie INL doet aangifte bij politie tegen een KNVB-bestuurder vanwege racistische uitlatingen. Principekwestie ‘racisme’ binnen extreem links aangestuurde trend. Terugkoppeling t.z.t.

27 Januari 2020 – Stichting en burger doen het zonder juridische ondersteuning. Ook hier ervaring met discriminatie en rechtsongelijkheid. Ook hier last van zekere vogelvrijverklaring, die voortdurend alertheid vereist, ook in werk en strategie. Daarom updates op lichtkrant ‘Laatste Nieuws’. Ook komt een aparte webpagina met updates, waarin ontwikkeling kan worden gevolgd.

14 januari 2020 – MDINL is tegen vermelding aparte categorieën Grondwet artikel 1 vanwege algeheel discriminatieverbod. Artikel 1 kan vervangen worden door de volgende verklaring >>> Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie, op welke grond ook, is niet toegestaan <<< Een korte toelichting en nuance. Als huidig artikel 1 gehandhaafd evt. uitgebreid wordt met een blijvende vermelding van ‘groepsidentiteit’ -zeer waarschijnlijk-, dan houdt de stichting vast aan een legitieme claim t.w. subsidie/faciliteit overheid evt. afkoop.

8 januari 2020 – Stichting Identiteit NL legt dit jaar de focus op meer perspectief, concrete voortgang. Nederland staat voorop. Een gelukkig land voor ons allen, want WIJ zijn Nederland.