Identiteit NL voortgang

Alkmaar, 9 december 2019

1. Onderzoek

De lichtkrant biedt het laatste nieuws omtrent voortgang Identiteit NL.
Webpagina ‘Identiteit NL voortgang’ biedt de achtergrondinformatie.

Ondanks diverse verzoeken om steun en faciliteit i.v.m. oprichting Meldpunt Discriminatie INL sept. 2017 blijft de stichting ‘gevangen’ in lokaal overheidssysteem. Normale ontplooiing en ontwikkeling onmogelijk.

Desondanks afgelopen jaren benut voor intensief onderzoek, meer inzicht in hoe overheid en rechtssysteem (samen)werken m.b.t. artikel 1 Grondwet i.h.b. uitvoering discriminatieverbod.

Een verslag
>>>

Eerst valt op de nauwe relatie, een ‘zeer kort lijntje’ tussen topambtenaren en Openbaar Ministerie, waar de trias politica in geding is, mogelijk gestuurde rechtsgang.
Ook valt op dat ‘onwelgevallige’ lieden door sommige ambtenaren heel erg makkelijk doorgesluisd worden naar politie / OM om hen ‘onzichtbaar te maken’ of ‘mond te snoeren’.
Voorts valt op dat sommige ambtenaren, die wetgeving moeten handhaven, zich als activisten gedragen, in enkele gevallen zelfs burgers aansporen tot massale aangifte om rechtsvervolging af te dwingen.
Daarnaast de onmiskenbare invloed van mainstream media (NPO, RTL), uitvoerende spreekbuis van politiek-maatschappelijk Links, die zich makkelijk leent voor eenzijdig geëensceneerde druk uit samenleving.

Het vrije klimaat voor progressief Links en het doelgericht marginaliseren van conservatief Rechts wordt telkenmale bevestigd. Politiek Links kan naar eigen willekeur beleid voeren aan hand van artikel 1 (geslacht, racisme, politieke gezindheid e.d.). In bepaalde kringen heet dat positieve discriminatie of voorkeursbeleid, in weldenkende kringen gewoon.. discriminatie, bij wet verboden. Ook incidentele politieke besluiten (o.a. asielkids) steevast volgens links ‘dicaat’. Het wordt actief gevoed vanuit overheid. Rechtse bewegingen, o.a. Pegida, worden onderdrukt, linkse bewegingen worden gefaciliteerd, waaronder dubieuze KOZP. Gevaarlijke tendens, ook zichtbaar op straat, zoals bedreiging van Zwarte Piet rondom Sinterklaasfeest, terug te zien op internet.

Mag elk vogeltje in Nederland zingen, zoals gebekt? Helaas.. Een onzinnig scheldwoord of foute grap is tegenwoordig strafbaar, nl. belediging of racisme. Nieuwe ambtelijke norm, waar onzin juridisch loont en persoonlijk aspect niet telt. Bovenal schadelijk voor Nederland, onze democratie en vrijheid, het recht op eigenheid.

Overwegend linkse signature (semi)overheid is bekend, maar een bestuursorgaan, dat eigen politiek voert en grondwet aan de laars lapt, gaat over de grens. Institutionele discriminatie. Men komt ermee weg, zelfs bij bestuursrechter.

In het subsidiebeleid van de overheid blijkt sterk linkse politieke voorkeur belangrijke factor voor maatschappelijke ongelijkheid. Geen sprake van gelijke kansen, zoals men propageert. Maatschappelijk Links ontvangt subsidie, maatschappelijk Rechts ontvangt geen subsidie. Dat heet discriminatie.
Zelfs bepaalde EU-wetgeving valt onder discriminatie, waar grootkapitaal vrij spel krijgt en gewone burger / kleine ondernemer voor hetzelfde product te maken krijgt met verbod.

Bovenstaand maakt duidelijk waar het maatschappelijk scheef loopt, een ernstig gevaar vormt voor onze democratie en vrijheid. Het is de uitkomst van gedegen onderzoek en analyse, ondersteund door eigen ervaring en veel voorbeelden uit praktijk. Geen incident, maar trend.
Maatschappelijk onderzoek onder moeilijke omstandigheden, zonder directe oplossing voor eigen conflict, maar alleszins waard voor wetenschap.

2. Conflict

Bron van eigen conflict ligt bij lokale overheid, die volledig faalt in correcte procedure omtrent subsidieaanvraag -juli /augustus 2017-, tevens elk verzoek negeert om overleg en faciliteit.
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL (sept. 2017) bevalt kennelijk niet. Men traineert procedure en zoekt juridische vluchtwegen.

Stichting Identiteit NL – sinds 1996 – wordt eind december 2017 plots verwezen naar een lokale ‘communistische’ overheidsdienst, die de stichting koud stelt, niet bereid tot werkzame oplossing. Slechts aanbod voor uitnodiging ‘open’ overleg op grond van schriftelijk ‘dictaat’, eerst tekenen bij het kruisje. De uitnodiging wordt vanzelfsprekend afgeslagen.

Conflict ontaardt vanaf half 2018 in een pure haatcampagne tegen stichting en burger. Er wordt volstrekt onterechte claim gelegd op de stichting en er volgt een half jaar zware persoonlijke intimidatie en chantage m.b.t. sociaal zekerheidsrecht. Een doelgerichte maandenlange poging tot ‘slopen’ van stichting en burger. Een falikante mislukking. Pas na half jaar konden we door klein gaatje en vervolgens dreiging met aangifte ontsnappen aan wurggreep gemeentedienst.

Na de ‘overval’ in 2018 en ‘gijzeling’ nadien blijken verantwoordelijke ambtenaren beschermd door vriendjespolitiek en rechtssyteem. Daarom geen rechtsgang en geen contact met lokale overheid.
Reeds jaar lang elke maand te maken met onbekende ambtenaren van een gemeentedienst incl. de stress over bestaanszekerheid. Continu gevoel van vogelvrijverklaring. Het vraagt om oplossing.

3. Oplossing

Waar (lokale) overheid faalt en rechtssysteem verzaakt, ontkomt stichting Identiteit NL niet aan beroep op andere partijen voor oplossing en voortgang. De stichting heeft zelf diverse opties voor ogen, die perspectief bieden. Rechtspositie en bestaanszekerheid staan voorop.

Komend jaar dus prioriteit bij versterking rechtspositie en sociale zekerheid. Een nieuwe structuur met conceptplan, die stichting Identiteit NL aan mogelijke partners zal voorleggen. Eerst een werkzame contructie voor de stichting, daarna terug naar de (lokale) overheid voor vereffening rekening en correcte afwikkeling.

Mocht beoogde plan niet slagen, dan blijven stichting en burger gewoon maatschappelijk actief, keurig de plichten nakomen.

4. Missie

Stichting Identiteit NL
What You See is What You Get..
Geen verborgen agenda.
Eerlijk, open en authentiek, vanuit grondslag ‘identiteit’ in ruime zin.

Drijfveer is Rechtsgevoel, in het bijzonder liefde voor Nederland, de zorg voor leefbare toekomst in een zelfbewust en trots land, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten, onderhoud en bescherming vragen. Nederland dus norm vanuit ‘bewegelijk’ nationalisme, soms naar links, voorlopig stevig rechts.

Meldpunt Discriminatie INL -MDINL- is onderdeel van stichting Identiteit NL, een conservatief-liberaal meldpunt tegen discriminatie, dat opkomt voor achtergestelde groepen. Gelijke rechten voor elke burger, eerlijke kans op eigen ontplooiing, rechtsstaat Nederland voorop.

Stichting Identiteit NL dus enerzijds een culturele beweging, die zich inzet voor belang en behoud van nationale identiteit, tijdloze waarden en tradities verdedigt. Anderzijds een juridische beweging, die streeft naar gelijke rechten en vrije ontplooiing voor elke burger binnen onze rechtsstaat.

Geen discriminatie op grond van o.a. politieke gezindheid, zie artikel 1 van de Grondwet. Niet uitsluitend subsidieverlening aan maatschappelijk Links. Geen rechtspraak als verlengstuk van linkse politiek.
Een legitieme missie.. Eerlijk en reëel, gegrond op onze rechtsstaat.