Onderzoek en missie

LAATSTE NIEUWS… 5 april 2020 – Afgelopen week heeft stichting Identiteit NL een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Alkmaar voor inzage. Hamvraag HOE proces gestuurd is van subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL juli 2017 naar schending sociaal zekerheidsrecht juni/juli 2018, tijdsbestek van jaar. Hierdoor ontstonden zeer acute problemen. Er is bereidheid om te praten, maar onvoldoende vertrouwen in deze lokale overheid, vandaar Wob-verzoek. Het draait primair om behoud basisrechten en sociale zekerheid. De stichting wil uitsluiten dat we ooit nog een speelbal vormen van ambtelijke willekeur.

Laatste update – 12 Maart 2020

Bovenstaande lichtkrant biedt het laatste nieuws omtrent voortgang stichting Identiteit NL.
Webpagina ‘Onderzoek en missie’ biedt de achtergrondinformatie.

Oprichting conservatief-liberaal Meldpunt Discriminatie INL sept. 2017 heeft tot dusver niet geleid tot steun en faciliteit overheid. Dat wordt in eigen kring ervaren als onrecht en discriminatie. Ook hier ervaring hoe overheid slaagt in het systematisch lamleggen van werkprojecten. Prioriteit dit jaar is oplossing en normale voortgang.

Desondanks afgelopen jaren intensief en nuttig onderzoek verricht, ook inzicht verkregen hoe overheid en rechtssysteem (samen)werken m.b.t. uitvoering wetgeving i.h.b. Artikel 1 van de Grondwet.

1. Onderzoek

Verslag

Eerst valt op het ‘korte lijntje’ tussen topambtenaren en Openbaar Ministerie. Sommige ambtenaren kunnen onwelgevallige lieden wel heel makkelijk doorsluizen naar politie / OM om hen ‘mond te snoeren’. Mogelijk gestuurde rechtsgang, trias politica in geding.
Voorts valt op dat sommige topambtenaren zich gedragen als activist i.p.v. verantwoordelijk bestuurder. Het komt voor dat een wethouder soms openlijk partijdig is en zich schuldig maakt aan opruiing.

Daarnaast de onmiskenbare invloed van de mainstream media NPO en RTL, de uitvoerende spreekbuis van politiek-maatschappelijk Links. Tegen forse subsidie of onder druk van sanctie leent men zich makkelijk voor de boodschap van ‘politieke correctheid’ ofwel linkse indoctrinatie. Dezelfde media, ook ingezet voor geëensceneerde druk uit samenleving op incidenteel politiek besluit (asielkids).

Het zwaar gesubsidieerde vrije klimaat voor progressief Links en het doelgericht marginaliseren van conservatief Rechts wordt telkenmale bevestigd. Politiek Links kan naar eigen willekeur voorkeursbeleid voeren aan hand van artikel 1. In kringen van links(-midden) heet dat positieve discriminatie. In rechtse kringen is dat gewoon discriminatie, bij dezelfde grondwet verboden.

Rechtse bewegingen, o.a. Pegida, worden onderdrukt, linkse activisten worden gefaciliteerd, zelfs extreme KOZP. Het wordt telkens gevoed vanuit de overheid. Gevaarlijke tendens, zichtbaar op straat, zoals bedreiging van Zwarte Piet rondom Sinterklaas.

Mag elk vogeltje in Nederland zingen, zoals gebekt? Helaas.. Een onzinnig scheldwoord of foute grap kan naar ambtelijke willekeur plots onder strafrecht vallen, nl. belediging of racisme. Geen relativering mogelijk, verweer zinloos. Nieuwe norm, maar schadelijk voor het recht op eigenheid.

Overwegend linkse signature (semi)overheid en betaalde partners is bekend. Ook voor ambtenaren en bestuurders grondwettelijke vrijheid. Maar een bestuursorgaan, dat eigen politiek voert en grondwet aan de laars lapt, gaat over de grens. Institutionele discriminatie, men komt ermee weg.

In subsidiebeleid overheid vormt een sterk politiek linkse voorkeur belangrijke factor voor maatschappelijke ongelijkheid. Een overkill aan gesubsidieerde ‘linkse’ organisaties, vaak ook nog op hetzelfde terrein actief (milieu, minderheden, ontwikkelingshulp, vluchtelingen etc.). Geen sprake van gelijke -, liever gezegd eerlijke kansen voor maatschappelijk Rechts, diversiteit in maatschappijvisie. Maatschappelijk Links ontvangt subsidie, maatschappelijk Rechts ontvangt geen subsidie. Hard feit, expliciet in strijd met artikel 1, discriminatie op grond van politieke gezindheid en levensovertuiging.

Voorts zien we sterke toename discriminatie m.b.t. werkvoorziening en basisbehoeften (landbouwsector, energiesector). Het wordt politiek-maatschappelijk extreem links aangestuurd. Steeds minder ruimte voor eigen keuze of alternatief, waar Links zichzelf als norm stelt. Proces, reeds sluipenderwijs gaande via financiele constructies. Eerlijk en authentiek maatschappelijk beeld creëert men niet middels financieel voorkeursbeleid.
–> Positief laatste nieuws.. Gasnetwerk blijft behouden en daarmee vrije keuze eigen energie.

Tot slot de schending van nationale grondrechten. Bepaalde EU-wetgeving kan men ronduit scharen onder noemer ‘discriminatie’. Grootkapitaal krijgt vrij spel voor bepaalde produkten waarop verbod geldt voor kleine ondernemer.
We zien afkalving van nationale identiteit en soevereiniteit door stortvloed aan EU / VN verdragen. ‘Vluchtgedrag’ i.p.v. demografische visie op grond van wetenschap. Onze rechtsstaat biedt vooralsnog geen antwoord. Wat ongemakkelijk is, wordt afgeschoven op vage internationale verdragen. Dat werkt niet, onvergelijkbare structuren. Ons land is door geografische ligging, ontwikkeling, cultuur, grootte, bevolkingsdichtheid en meer factoren aangewezen op eigen wetgeving.

Gedegen onderzoek en analyse maken duidelijk hoe maatschappelijk beeld in Nederland gemanipuleerd en scheef getrokken wordt. Ongelijkheid en polarisatie in eigen land nemen toe met het risico op conflict.
Conclusie, ondersteund door ruime eigen ervaring en veel voorbeelden uit praktijk. Geen incident, maar systematisch trend.

Maatschappelijk werk onder moeilijke omstandigheden. Geen oplossing voor eigen conflict, maar alleszins waard voor wetenschap en missie. We blijven monitoren. Updates bij koerswijziging c.q. achterhaalde info.

2. Conflict

Stichting Identiteit NL heeft vanaf 2017 een slepend conflict met de lokale overheid, die volledig faalt in correcte procedure omtrent subsidieaanvraag -juli /augustus 2017-, tevens elk verzoek negeert om normaal overleg en faciliteit.
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL (sept. 2017) bevalt kennelijk niet. Men traineert procedure en zoekt juridische vluchtwegen.

Stichting Identiteit NL – sinds 1996 – wordt eind december 2017 plots verwezen naar een ‘communistische’ overheidsdienst, niet bereid tot werkzame oplossing. Slechts aanbod voor ‘open’ overleg op grond van schriftelijk dictaat, eerst tekenen bij het kruisje. De uitnodiging wordt vanzelfsprekend afgeslagen.

Conflict ontaardt vanaf half 2018 in een ware klopjacht op stichting en burger, de haat spat eraf. Er wordt onrechtmatige claim gelegd op de stichting en er volgt half jaar zware persoonlijke intimidatie en chantage m.b.t. sociaal zekerheidsrecht. Doelgerichte maandenlange poging tot ‘sloop’ van stichting en burger. Een falikante mislukking. Na half jaar door klein gaatje kunnen ontsnappen aan ambtelijke wurggreep. Na o.a. dreiging met aangifte bij politie besluit gemeentedienst ‘terreur’ te staken.

Na deze overval in 2018 en gijzeling nadien blijken verantwoordelijke ambtenaren beschermd door vriendjespolitiek en rechtssyteem. Daarom geen rechtsgang en al ruim jaar geen contact met gemeente. We hebben nu te maken met onbekende ambtenaren gemeentedienst, elke maand de stress over bestaanszekerheid, gevoel van vogelvrijverklaring. Geen basis voor normaal leven en werken.

3. Oplossing

Stichting Identiteit NL legt daarom de prioriteit bij oplossing en normale voortgang. Geen vastomlijnde planning. Er wordt elke dag hard gewerkt, het is schaken op meer borden tegelijk. Er zal binnenkort contact worden gezocht met gemeentebestuur.
Sociale zekerheid staat voorop. Voorts werkzame basis, voortzetting werkprojecten. Het vereist faciliteit, geen onzekerheid. Terug dus naar de (lokale) overheid.

Er is geen recht gedaan aan stichting en burger en dat zal worden vereffend. Er zijn diverse opties, die oplossing en perspectief bieden. Rechtspositie en bestaanszekerheid staan voorop.

Stichting Identiteit NL blijft hoe dan ook maatschappelijk actief en zal keurig de plichten nakomen.

4. Missie

Stichting Identiteit NL
What You See is What You Get..
Geen verborgen agenda.
Eerlijk, open en authentiek, vanuit grondslag ‘identiteit’ in ruimste zin.

Enerzijds ideologisch gedreven maatschappelijke projecten, gericht op nationalisme en identiteit. Liefde voor Nederland, een soevereine natiestaat, zelfbewust en trots, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten, onderhoud en bescherming vragen. Nederland dus norm vanuit ‘bewegelijk’ nationalisme, soms naar links, voorlopig stevig rechts.

Anderzijds is de stichting vanuit rechtsgevoel juridisch gedreven in Meldpunt Discriminatie INL. MDINL is een conservatief-liberaal meldpunt tegen discriminatie. Gelijke rechten voor elke burger, eerlijke kans op eigen ontplooiing, rechtsstaat Nederland voorop.

Geen discriminatie op grond van o.a. politieke gezindheid. Niet uitsluitend subsidieverlening aan maatschappelijk Links. Geen rechtspraak als verlengstuk van linkse politiek.
Een legitieme missie.. Eerlijk, staatsrechtelijk en reëel.