Onderzoek en missie

LAATSTE NIEUWS… 18 februari 2020 – Praktijk dwingt tot meer flexibel en daadkrachtig aanpak. Schaken op meer borden tegelijk.  Namens Meldpunt Discriminatie INL aangifte bij politie tegen een KNVB-bestuurder vanwege racistische uitlatingen. Principezaak ‘racisme’ binnen een extreem links aangestuurde trend. Terugkoppeling t.z.t.

Update – januari 2020

1. Onderzoek

De lichtkrant biedt het laatste nieuws omtrent voortgang Identiteit NL.
Webpagina ‘Identiteit NL voortgang’ biedt de achtergrondinformatie.

Ondanks diverse verzoeken om steun en faciliteit i.v.m. oprichting Meldpunt Discriminatie INL sept. 2017 blijft de stichting ‘gevangen’ in lokaal overheidssysteem. Ook hier wordt ervaren hoe overheid slaagt in het systematisch lamleggen van werkprojecten. Normale ontplooiing en ontwikkeling onmogelijk.

Desondanks afgelopen jaren benut voor intensief onderzoek, meer inzicht in hoe overheid en rechtssysteem (samen)werken m.b.t. uitvoering wetgeving i.h.b. Artikel 1 van de Grondwet.

Een verslag
>>>

Eerst valt op een ‘zeer kort lijntje’ tussen topambtenaren en Openbaar Ministerie, waar de trias politica in geding is, mogelijk gestuurde rechtsgang. Sommige ambtenaren sluizen onwelgevallige lieden wel heel gemakkelijk door naar politie / OM om hen ‘mond te snoeren’.
Voorts valt op dat sommige topambtenaren zich gedragen als activist i.p.v. verantwoordelijk bestuurder. Een wethouder, die soms openlijk partijdig is, zich schuldig maakt aan opruiing en burgers aanspoort tot aangifte om rechtsvervolging af te dwingen, het komt voor. Zorgelijk als zelfs OM deze politieke kant kiest.

Daarnaast de onmiskenbare invloed van de mainstream media (NPO, RTL). Het is de uitvoerende spreekbuis van politiek-maatschappelijk Links, die tegen forse subsidie, of onder druk van sancties, zich makkelijk leent voor ‘politiek correcte invloed’ ofwel linkse indoctrinatie.
Dezelfde media worden ingezet voor geëensceneerde druk vanuit onze samenleving op incidentele politieke besluiten, steevast linkse pressie omtrent uitgeprocedeerde asielkids e.d.

Het gesubsidieerde vrije klimaat voor progressief Links en het doelgericht marginaliseren van conservatief Rechts wordt telkenmale bevestigd. Politiek Links kan naar eigen willekeur voorkeursbeleid voeren aan hand van artikel 1 (geslacht, ras, politiek e.d.). In kringen van links(-midden) heet dat positieve discriminatie. In rechtse kringen is dat gewoon discriminatie, bij dezelfde grondwet verboden.

Rechtse bewegingen, o.a. Pegida, worden onderdrukt, linkse bewegingen worden gefaciliteerd, waaronder dubieuze KOZP. Het wordt telkens actief gevoed vanuit (lokale) overheid. Gevaarlijke tendens, zichtbaar op straat, zoals bedreiging van Zwarte Piet rondom Sinterklaas.

Mag elk vogeltje in Nederland zingen, zoals gebekt? Helaas.. Een onzinnig scheldwoord of foute grap kan naar ambtelijke willekeur plots onder strafrecht vallen, nl. belediging of racisme. Geen relativering mogelijk, verweer zinloos. Nieuwe ambtelijke norm, waar ‘onzin’ juridisch loont. Schadelijk voor Nederland, onze democratie en vrijheid, ook recht op eigenheid.

Overwegend linkse signature (semi)overheid is bekend. Ook voor ambtenaren grondwettelijke vrijheid. Maar een bestuursorgaan, dat eigen politiek voert en grondwet aan de laars lapt, gaat over de grens. Institutionele discriminatie. Men komt ermee weg, zelfs bij bestuursrechter.

In het subsidiebeleid van de overheid vormt sterk linkse politieke voorkeur belangrijke factor voor maatschappelijke ongelijkheid. Geen sprake van gelijke kansen, zoals men propageert. Maatschappelijk Links ontvangt subsidie, maatschappelijk Rechts ontvangt geen subsidie.

Voorts zien we sterke toename discriminatie m.b.t. onze werkvoorziening en basisbehoeften (landbouwsector, energiesector). Het wordt politiek-maatschappelijk extreem links aangestuurd. Steeds minder ruimte voor eigen keuze of alternatief, waar Links zichzelf als norm stelt. Proces, reeds sluipenderwijs gaande via belastingconstructie en subsidieregeling. Zonder financieel voorkeursbeleid ziet maatschappelijk beeld geheel anders uit.

Tot slot de internationale schending van nationale grondrechten en burgerrechten. Steeds meer afkalving van nationale identiteit en soevereiniteit door met name EU. Onze rechtsstaat biedt vooralsnog geen antwoord. Alles wat ongemakkelijk is, wordt internationaal afgeschoven. Onterecht. Verdragen zijn niet bindend, tenminste multi-interpretabel. Ook is ons land in veel opzichten onvergelijkbaar (structuur, ligging, grootte, bevolkingsdichtheid, cultuur) en dat vereist een eigen rechtspraak.

Bepaalde EU-wetgeving kan men ronduit scharen onder noemer ‘discriminatie’. Grootkapitaal krijgt vrij spel voor bepaalde produkten waarop verbod geldt voor kleine ondernemer.

Bovenstaand maakt duidelijk hoe maatschappelijk beeld gemanipuleerd en scheef getrokken wordt. Maatschappelijke ongelijkheid neemt toe, ondanks artikel 1. Slechte ontwikkeling voor ons land en risico.
Het is de uitkomst van gedegen onderzoek, ondersteund door eigen ervaring en veel voorbeelden uit praktijk. Geen incident, maar trend.

Maatschappelijk onderzoek onder moeilijke omstandigheden. Geen oplossing voor eigen conflict, maar alleszins waard voor wetenschap en missie.

2. Conflict

Bron van eigen conflict ligt bij lokale overheid, die volledig faalt in correcte procedure omtrent subsidieaanvraag -juli /augustus 2017-, tevens elk verzoek negeert om overleg en faciliteit.
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL (sept. 2017) bevalt kennelijk niet. Men traineert procedure en zoekt juridische vluchtwegen.

Stichting Identiteit NL – sinds 1996 – wordt eind december 2017 plots verwezen naar een lokale ‘communistische’ overheidsdienst, die de stichting koud stelt, niet bereid tot werkzame oplossing. Slechts aanbod voor uitnodiging ‘open’ overleg op grond van schriftelijk ‘dictaat’, eerst tekenen bij het kruisje. De uitnodiging wordt vanzelfsprekend afgeslagen.

Conflict ontaardt vanaf half 2018 in een pure haatcampagne tegen stichting en burger. Er wordt volstrekt onterechte claim gelegd op de stichting en er volgt een half jaar zware persoonlijke intimidatie en chantage m.b.t. sociaal zekerheidsrecht. Een doelgerichte maandenlange poging tot ‘slopen’ van stichting en burger. Een falikante mislukking. Pas na half jaar konden we door klein gaatje en vervolgens dreiging met aangifte ontsnappen aan wurggreep gemeentedienst.

Na de ‘overval’ in 2018 en ‘gijzeling’ nadien blijken verantwoordelijke ambtenaren beschermd door vriendjespolitiek en rechtssyteem. Daarom geen rechtsgang en geen contact met lokale overheid.
Reeds jaar lang elke maand te maken met onbekende ambtenaren van een gemeentedienst incl. de stress over bestaanszekerheid. Continu gevoel van vogelvrijverklaring. Het vraagt om oplossing.

3. Oplossing

Waar (lokale) overheid faalt en rechtssysteem verzaakt, ontkomt stichting Identiteit NL niet aan beroep op andere partijen voor oplossing en voortgang. De stichting heeft zelf diverse opties voor ogen, die perspectief bieden. Rechtspositie en bestaanszekerheid staan voorop.

Dit jaar dus prioriteit bij versterking rechtspositie en sociale zekerheid. Een nieuwe structuur met conceptplan, die stichting Identiteit NL aan mogelijke partners zal voorleggen. Eerst een werkzame contructie voor de stichting, daarna terug naar de (lokale) overheid voor vereffening rekening en correcte afwikkeling.

Mocht beoogde plan niet slagen, dan blijven stichting en burger gewoon maatschappelijk actief, keurig de plichten nakomen.

4. Missie

Stichting Identiteit NL
What You See is What You Get..
Geen verborgen agenda.
Eerlijk, open en authentiek, vanuit grondslag ‘identiteit’ in ruime zin.

Drijfveer is Rechtsgevoel, in het bijzonder liefde voor Nederland, de zorg voor leefbare toekomst in een zelfbewust en trots land, eigen geschiedenis, uniek landschap en eigen volkscultuur. Belangrijke tijdloze waarden, die in ons geografisch dna liggen opgesloten, onderhoud en bescherming vragen. Nederland dus norm vanuit ‘bewegelijk’ nationalisme, soms naar links, voorlopig stevig rechts.

Meldpunt Discriminatie INL -MDINL- is onderdeel van stichting Identiteit NL, een conservatief-liberaal meldpunt tegen discriminatie, dat opkomt voor achtergestelde groepen. Gelijke rechten voor elke burger, eerlijke kans op eigen ontplooiing, rechtsstaat Nederland voorop.

Stichting Identiteit NL dus enerzijds een culturele beweging, die zich inzet voor belang en behoud van nationale identiteit, tijdloze waarden en tradities verdedigt. Anderzijds een juridische beweging, die streeft naar gelijke rechten en vrije ontplooiing voor elke burger binnen onze rechtsstaat.

Geen discriminatie op grond van o.a. politieke gezindheid. Niet uitsluitend subsidieverlening aan maatschappelijk Links. Geen rechtspraak als verlengstuk van linkse politiek.
Een legitieme missie.. Eerlijk en reëel, gegrond op onze rechtsstaat.