Nieuws

Laatste Nieuws… 18 juli 2018 – Vandaag een kredietmaatschappij, die stiekem bijdrage levert aan afbraakbeleid. Het kan geen toeval zijn. Steeds dezelfde laffe en achterbakse wijze waarop je achteraf voor voldongen feit wordt gesteld en zelfs de meest basale omgangsvorm -vraag en antwoord- wegvalt. Het zegt veel over type, de goede wil ontbreekt, het lost niets op. ***17 juli 2018 – Het laatste nieuws bestrijkt hier ruim 2 weken ‘niks doen’ dankzij bureaucratische terreur i.c. EU en lokale overheid. Al het werk incl. jarenlange investering en toekomstperspectief voorlopig verwoest. ‘Gevangen in afbraaksysteem’ zal het discrimineren en verzaken van overheid jegens burger beschrijven in vorm van dagboek/blog aan hand van eigen ervaring, actuele voortgang en relevante link naar verleden. Het zal niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. Deze week ook eerste noodgedwongen tegenaanval op juridisch vlak. De waarheid boven tafel. Voor recht en vrijheid. Old soldiers never die.

Stichting Identiteit NL

31 december 2017
Afgelopen jaren snoeihard gewerkt onder zware druk, als het ware 1 hand vastgebonden op rug en de mond half gesnoerd. 2017 upgrading website incl. social media. Tevens oprichting Meldpunt Discriminatie INL. Sinds juli/aug ’17 loopt bij de overheid subsidieaanvraag voor 2018. De stichting wacht op beschikking. Eén ding is zeker, in 2018 zal het anders gaan dan afgelopen jaren. Eerlijk alles (ver)delen wie het toekomt. Met de beste wensen..

1 december 2017
Stichting Identiteit NL maakt met Meldpunt Discriminatie INL duidelijk statement. Decennialang extreem links beleid in Nederland omtrent mensenrechten vereist verschuiving naar Rechts. Gelijke rechten en eerlijke kansen voor iedereen, ook de ‘vergeten’  burger.

1 september 2017
Oprichting Meldpunt Discriminatie INL voor de ‘vergeten’ groepen in Nederland, met name conservatief-liberaal rechts.

Meldpunt Discriminatie INL

10 juni 2018
Rechtmatige subsidieaanvraag ontaardt in onbehoorlijke handelswijze overheid. Eerst afgestemd op maandenlang traineren, dan maandenlang  juridische spam en tenslotte collega-ambtenaren, die elkaar onderling aftikken. Het recht blijkt hier kansloos, een procedure tijdrovend en kostbaar. Zolang Links het eigen uitvoeringsrecht bepaalt en Rechts niet meedoet (om wat voor reden ook), blijft ons bezwaar voortaan beperkt tot kort schriftelijk statement. Verder blijft de stichting informeren via de eigen kanalen.

4 juni 2018
Ook laatste bezwaarprocedure overheid afgesloten. Overheid biedt tot dusver helemaal niets, behalve juridische rompslomp en eigen (on)waarheid. Zelfs lokale overheid heeft geen serieuze poging gedaan om te komen tot oplossing. Slechts één gelegenheid, waarbij vooraf bij kruisje getekend mocht worden voor concept, dat link volledig mist. De toon jegens werkzaamheden stichting -sinds 1996- bleef denigrerend. Geen basis voor overleg. Stichting Identiteit NL wil erkenning en bescherming, een serieus conceptplan overheid. Geen juridisch moeras. Het is aan de overheid. Stichting Identiteit NL richt zich weer op eigen werk. We blijven via de eigen kanalen berichten.

28 mei 2018
Meldpunt Discriminatie INL beoogt ‘rechts’ landelijk netwerk voor herstel maatschappelijk balans. Bevordering van neutrale overheid i.c. Nederlands recht. Dat zal niet vanzelf gaan en vergt tijd.

28 april 2018
Stichting Identiteit NL pakt eigen draad weer op met ‘Linkse discriminatie en willekeur’, verslag van eerste fase Meldpunt Discriminatie INL.

24 april 2018
Zeer pijnlijk te ervaren dat conservatief-liberaal Rechts, meest karakteristieke en loyale nationale volksdeel,  wordt uitgesloten van steun Nederlandse overheid. Deze Nederlandse burgers zullen hun rechten zelf moeten afdwingen.

21 april 2018
Juridische overkill ruimt op. Vandaag bericht dat totale griffierecht vooraf betaald wordt en niet kan worden verlegd. De stichting wil ‘pestgedrag’ niet belonen met €334, bovendien financieel onverantwoord.  Daarmee stokt ook normale rechtsgang MDINL bij lokale overheid. Treurig, maar probleem overheid. Identiteit en grondrechten zijn niet inwisselbaar. De stichting gaat verder op ander spoor.

20 april 2018
Wederom afwijzing Rijksoverheid subsidieaanvraag Meldpunt Discriminatie INL, ondanks beroep op Artikel 1 grondwet. Ook geen faciliteit, erkenning en begrip, zelfs geen handreiking. Rijksoverheid geeft blijk dat zij informatie website MDINL volledig negeert. Beleid van ‘slager, die eigen vlees keurt’. Deze  overheid verzaakt en laat Nederlandse burgers in de steek. Laf en verdrietig, maar MDINL zet werk voort, dit is pas begin. De stichting staakt per direct rechtsgang tegen Rijksoverheid, ook omdat deze overheid zich beroept op decentraal bestuur (Wga).

18 april 2018
Op dit moment ligt verzoek bij rechtbank voor terugkoppeling lokale overheid. De stichting gaat geen procedure voeren tegen ‘pesterij’. Subsidie is afgewezen op grond van invulbedrag bij geautomatiseerde aanvraag t.w. ‘symboolbedrag’ € 10. Voor bezwaar bij rechtbank moet €334 griffierecht worden betaald. De vervuiler betaalt, in dit geval gemeente Alkmaar. Zo niet, dan staakt de stichting deze rechtsgang en krijgt het recht niet zijn loop.

11 april 2018
Hoe makkelijk subsidiesteun en faciliteit worden verleend aan linkse groepen/projecten, hoe moeizaam aan een rechts geluid. Pijnlijk te ervaren, maar typerend. Met beroep op gelijke rechten, voortdurend afweging kosten en baten, strijdt de stichting voor eerlijke behandeling en eerlijke kansen.

2 april 2018
Deze dagen laatste 2 bezwaarschriften afwerken en dan normaal verder. De stichting trekt nu eenmaal geen blik met juristen open.

31 maart 2018
Na besluit voortzetting Meldpunt Discriminatie INL heeft de stichting tevens besloten dat een bezwaarprocedure sowieso stopt bij uitspraak Nederlands rechtsorgaan. Géén oneindig slepende kwesties. Nederlands rechtssysteem is norm.

29 maart 2018
En wéér een bezwaarschrift erbij.. Frustratie over links beleid is groot. Blokkade op vrije ontplooiing tart (grond)recht. Stichting Identiteit NL zet eigen werk voort, het beste antwoord op dit beleid. *** 28 maart 2018 – Lokale overheid solt met arbeidsrecht en onttrekt zich aan verplichting. Onthutsend. Onbetrouwbaar. Wrevel, omdat de stichting niet komt praten, zolang gemeente geen serieus voorstel doet. Wordt vervolgd (helaas).

27 maart 2018
Ondanks gegronde rechten vooralsnog geen steun van (lokale) overheid voor Meldpunt Discriminatie INL. Blokkade op werk en welzijn. Juridische rompslomp i.p.v. faciliteit. Desondanks is de stichting vastbesloten MDINL voort te zetten, voorlopig op laag pitje. *** 10 maart 2018 – Eerste bezwaar met beroep op arbeidsrecht gegrond verklaard. Belangrijke eerste stap t.w. erkenning werkzaamheden Stichting Identiteit NL.

2 maart 2018
Tot dusver geen signaal dat overheid oplossing voorstaat. Om die reden 2 x lokale hoorzitting afgezegd en dat bleek juist. Gemeente had deze ideologische onderneming niets te bieden. Vooralsnog gevangen in ‘systeem van niks doen’, behalve bezwaarprocedures. Alles voor het goede doel, ons aller Nederland.

1 maart 2018
Meldpunt Discriminatie INL beroept zich op Artikel 1 grondwet. Het past kennelijk niet in links subsidieplaatje, maar nog minder in juridische trucendoos. Totale blokkade dreigt, een grote schande.

22 januari 2018
Uit protest werk stilgelegd m.u.v. kleinschalige activiteit, laatste nieuws e.d. De stichting blijft online bereikbaar. Er lopen diverse bezwaarschriften. Doorgaan op oude voet is zinloos als overheid niet faciliteert. Het draait om anti-discriminatie principe, maar ook om arbeidsrecht.

21 januari 2018
Protest tegen afwijzing subsidie voor Meldpunt Discriminatie INL, 100% subsidieproject op grond van gelijke rechten. De stichting gaat voor onbepaalde tijd op ‘Hold’. Een protest, naast bezwaarprocedure. tegen deze vorm van discriminatie door linkse overheid. ‘Gelijke behandeling’ betreft niet de zelf benoemde groepen, maar elke Nederlandse burger. Het houdt eens op.. Uiterste consequentie is  helemaal kappen, we zijn géén gekke Gerritje.

11 januari 2018
Meldpunt Discriminatie INL. Onvrede over overheidsprocedure, uitblijven subsidiebesluit en ontbreken persoonlijk/inhoudelijk contact. Tot dusver geen enkele faciliteit (lokale) overheid, een directe ‘blokkade’ in ontplooiing. Via de eigen media blijft de stichting informeren over voortgang.