Grondrechten

Recht om te zijn wie we zijn

Webpagina Grondrechten voor kennisvergaring en raadpleging. Juridisch naslagwerk. Helder beknopt overzicht gehele Nederlandse Grondwet incl. links met korte toelichting. Specifiek antidiscriminatiewetgeving wordt uitvoerig beschreven en toegelicht.

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Toelichting

Artikel 1 gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen.

Er behoeft echter geen sprake te zijn van een gelijk geval als er sprake is van een gerechtvaardigd verschil. Zo mogen er best eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau van mensen om een bepaald beroep te mogen uitoefenen. Maar er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld godsdienst of geslacht. Zo moeten mannen en vrouwen bijvoorbeeld wel evenveel verdienen als ze hetzelfde werk doen of werk dat heel erg vergelijkbaar is.

Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit.

In de wet Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) is dit artikel nader uitgewerkt. >>>

Antidiscriminatiewetgeving

Artikel 1 van de Grondwet is uitgewerkt in de volgende wetten en regels:

Discriminatie strafbaar of niet

Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt of iets strafbaar is of niet. Het OM heeft hiervoor een speciaal kenniscentrum opgezet, het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD-OM). Officieren van Justitie kunnen advies vragen aan dit expertisecentrum.  Bekijk in de Richtlijn Discriminatie het kader voor straffen bij discriminatie.